Asociacija „Idėjų lagaminas“ įgyvendina ES lėšomis dalinai finansuojamą projektą, skirtą jos narių darbuotojų apmokymui

Kultūrinių ir kūrybinių sprendimų Asociacija „Idėjų lagaminas“ jungia privačias kūrybinių industrijų verslo įmonės. 2013 metų lapkričio mėnesį Asociacija pradėjo įgyvendinti projektą „Privatus verslas kūrybinių industrijų sferoje“ Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02-274 pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“, kurios uždavinys – gerinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių.

4

Lietuvoje kultūrinių ir kūrybinių sprendimų veiklos srities įmonės susiduria su problemomis, kai siekia padidinti įmonių konkurencingumą bei aktyvumą, vykyti spartesnę plėtrą bei naujų technologijų perėmimą ir darbuotojų (ypač iki 29 m. ir nuo 45 m.) prisitaikymą prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių. Tai patvirtino ir atliktas asociacijos narių darbuotojų tikslinės grupės mokymui poreikio tyrimas. Didėja poreikis investicijoms į žmogišką kapitalą, stiprinant darbuotojų profesines kompetencijas, o įmonės nėra pajėgios investuoti pakankamai savo lėšų. ES parama šiuo atveju buvo tinkamas problemos sprendimo būdas, taip užtikrinant darbuotojų (iki 29m. ir nuo 45m.) lengvesnį prisitaikymą prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių. Parama taip pat paskatins įmonių spartesnę plėtrą, didesnį konkurencingumą ir aktyvumą, naujų technologijų perėmimą, nes kūrybinių industrijų pagrindas yra aukštos kvalifikacijos specialistai. Lietuvai, kaip šalai, neturinčiai gamtinių resursų ypač svarbu investuoti į didelę pridėtinę vertę kuriančias ir mažai žaliavų reikalaujančias paslaugas ir produktus. Kūrybinės industrijos (reklama, marketingas, renginių organizavimas, Multimedia, spaudos produkcijos kūrimas) yra būtent tokia sritis. Be to projekte yra numatyti mokymai, suteikiantys žinių eksporto vystymui, kas pagerins Lietuvos prekybos balansą. Kitas didelis šio sektoriaus įmonių privalumas – santykinai didelis jaunų darbuotojų (iki 30 metų) procentas. Todėl projektas netiesiogiai padeda spręsti ir jaunimo užimtumo problemas.

Projekte jau sudalyvavo 35 asociacijos narių darbuotojai, kurie išklausė mokymus 12 temų. Dar planuojama pravesti mokymus 2 temomis.

Projektui įgyvendinti iš Europos socialinio fondo skirta 54.934,84 Eur projekto finansavimo lėšų.

Projekto įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai.